Info o zkouškách - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Další informace
Informace o zkouškách


Maturitní zkoušky


V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135, určuje následující:

Žáci třídy 2AP oboru vzdělání 23-43-L/51 Provozní technika konají v jarním a podzimním zkušebním období profilovou zkoušku ze 3 povinných a nejvýše 2 nepovinných zkoušek.  

Povinné zkoušky profilové části
a) Technologie - ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí
b) Stroje a zařízení / Technická mechanika (soubor dvou obsahově příbuzných předmětů) - ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí
c) Technické kreslení
/ Technická mechanika (soubor dvou obsahově příbuzných předmětů) - praktická zkouška

Nepovinné zkoušky profilové části

a) Matematika - ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí
b) Stroje a zařízení / Technická mechanika (soubor dvou obsahově příbuzných předmětů)
praktická zkouška

Témata zkoušek:

Technologie
1. Základy metalografie
2. Technické železo
3. Slitiny železa a uhlíku
4. Slitiny železa a uhlíku
5. Tepelné zpracování ocelí
6. Chemicko–tepelné zpracování
7. Neželezné kovy a jejich slitiny
8. Prášková metalurgie
9. Zkoušky technického materiálu
10. Zkoušky technického materiálu
11. Lícování
12. Slévárenství
13. Tváření kovů za tepla
14. Tváření kovů za tepla
15. Tváření kovů za studena
16. Povrchové úpravy
17.
Dělení materiálu, ruční obrábění materiálu
18. Strojní obrábění
19. Svařování
20. Pájení, lepení

Stroje a zařízení /Technická mechanika
1. Výslednice sil a její určení
2. Moment síly, moment dvojce sil
3. Nosník na dvou podporách
4. Určování těžiště složených ploch a čar
5. Smykové tření, čepové tření
6. Vláknové tření, odpor při valení, odpor při pohybu vozidla
7. Potenciální a kinetická energie, zákon zachování energie
8. Tah, tlak
9. Smyk – střih, otlačení
10. Krut  
11. Ohyb
12. Jeřáby
13. Dopravníky
14. Čerpadla
15. Kompresory
16. Turbíny
17. Elektrárny
18. Technická úprava prostředí
19.  Stroje pro úpravu a zpracování surovin
20. Zařízení pro strojírenskou výrobu


Technické kreslení
/ Technická mechanika
Návrh pojistné spojky se střižnými kolíky.

Matematika
1. Rovnice s parametrem, Pravděpodobnost
2. Geometrická zobrazení v rovině, Aritmetická posloupnost
3. Exponenciální a logaritmická funkce, Objem a povrch těles
4. Analytická geometrie – vzáj. poloha přímky a roviny / dvou přímek v prostoru, Číselné obory
5. Řešení kvadratických rovnic v množině komplexních čísel, Limita posloupnosti
6. Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, Nekonečná řada
7. Faktoriál, permutace, Goniometrické funkce na jednotkové kružnici
8. Analytická geometrie – vzájemná poloha dvou rovin, Mocniny s celočíselným mocnitelem
9. Řešení pravoúhlého trojúhelníku, Iracionální rovnice
10. Řešení obecného trojúhelníku, Funkce s absolutní hodnotou
11. Variace, Analytická geometrie – kružnice
12. Binomická věta, Analytická geometrie – přímka v rovině
13. Geometrická posloupnost, Exponenciální rovnice
14. Kvadratické nerovnice, Analytická geometrie – vzájemná poloha přímek v rovině
15. Kvadratická funkce, Lomené výrazy
16. Vektory, Goniometrické rovnice
17. Analytická geometrie – hyperbola, Početní operace s komplexními čísly
18. Lineární lomená funkce, Rovnice a nerovnice s neznámou ve jmenovateli
19. Analytická geometrie – parabola, Vztahy mezi goniometrickými funkcemi
20. Analytická geometrie – elipsa, Binomické rovnice
21. Analytická geometrie – rovina, Mocniny s racionálním exponentem
22. Lineární funkce, Soustavy n rovnic o n neznámých
23. Mocninné funkce, Logaritmické rovnice
24. Goniometrický tvar komplexního čísla. Moivreova věta, Kombinace
25. Obvody a obsahy rovinných útvarů, Kombinační čísla

Stroje a zařízení / Technická mechanika
Návrh převodovky s ozubenými koly.


V Novém Strašecí, 13. 8. 2013
Ing. Bc. Jan Nechutný
ředitel školy
Termíny ústních a profilových zkoušek - jarní zkušební období


  • didaktické testy – 1. 6. - MAT, AJ, 2. 6. ČJL, NJ
  • praktická zkouška – čtvrtek      28. května 2020
  • ústní zkoušky – 9. června     –  12. června 2020


Školní seznam literárních děl

Kritéria hodnocení profilové části maturitní zkoušky


Další informace najdete na www.novamaturita.cz
.


Závěrečné zkoušky

Termíny náhradních a opravných závěrečných zkoušek

·        písemná část ZZ:     pondělí 7. září 2020
·        praktická část ZZ:   8. - 9. září 2020 - Opravář zemědělskkých strojů
                                   10. 9. 2020 - Mechanik opravář motorových vozidel
·        ústní část ZZ :       
 

webmaster: reditel@souzns.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky