Žádosti a stížnosti - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Další informace > Úřední deska

Žádosti a stížnosti

Vyřizování stížností

Postup při vyřizování stížnosti vychází ze správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění). Stížnost lze podat řediteli školy nebo jeho  zástupcům v každý pracovní den v době od 7.00 do 14.30 hodin.  Registrace osobně podaných stížností se provádí v kanceláři  sekretariátu školy. Stížnost lze podat rovněž poštou.

Vyřizování žádostí o poskytování informací  

   Postup při vyřizování žádosti o poskytování informací vychází  ze zákona č. 106/1999 Sb v platném znění. Žádost o poskytnutí informace se  podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím  telekomunikačního zařízení. Žádost je podána dnem, kdy ji  obdržela škola. Z podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo  jej činí. Škola posoudí obsah žádosti a v případě, že je žádost  nesrozumitelná nebo nejasná, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů  od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel  do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti. V případě, že  požadované informace se nevztahují k působnosti školy, je  žádost odložena a tato odůvodněná skutečnost sdělena do tří dnů žadateli. Škola poskytne požadovanou informaci ve lhůtě do 15  dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně,   nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořízení kopií. Lhůtu pro  poskytnutí lze ze závažných důvodů prodloužit nejvýše o 10 dnů.  O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. Pokud škola žádosti z části nebo zcela nevyhoví, vydá o tom  ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které zašle do  vlastních rukou žadatele. Výjimku tvoří případy, kdy je žádost  z výše uvedených důvodů odložena.

Úhrady za poskytování informací:


Ředitel školy je oprávněn požadovat úhradu skutečných nákladů  spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením  technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Při  registraci žádosti budou ekonomickým úsekem vykalkulovány  náklady spojené s jejím vyřízením. V kalkulaci bude zahrnuta:
cena spotřebovaného materiálu  -  v běžných cenách, průměrná mzda pracovníka, který žádost vyřizuje x čas,  který na vyřízení potřebuje, cena 1 okopírované stránky  formátu A4 je 3,- Kč.
Informace budou předány po zaplacení vykalkulovaných nákladů.

Veřejně přístupné informace dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění.

 

webmaster: reditel@souzns.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky