Maturitní zkoušky - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah
Informace o maturitních zkouškách
   
Časový harmonogram maturitních zkoušek:
·         přihlášení k MZ: do 1. prosince 2021 (do 30. června 2021 pro podzimní MZ)
·        didaktické testy – od 2. května do 5. května 2022
·         praktická zkouška  - 12. 5. 2022
·         volno před maturitní zkouškou 16. 5. - 20. 5. 2022
·         ústní zkoušky - 23. - 27. 5. 2022

 V souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135, určuje následující:
Žáci třídy 2AP oboru vzdělání 23-43-L/51 Provozní technika konají v jarním a podzimním zkušebním období profilovou část maturitní zkoušky, která se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky a ze zkoušky z cizího jazyka konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky, pokud si žák z povinných zkoušek společné části maturitní zkoušky zvolil cizí jazyk, a z dalších tří povinných zkoušek a nejvýše 2 nepovinných zkoušek.  
 

Povinné zkoušky profilové části
 
a) Technologie - ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí
 
b) Stroje a zařízení / Technická mechanika (soubor dvou obsahově příbuzných předmětů) - ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí
 
c) Technické kreslení / Technická mechanika (soubor dvou obsahově příbuzných předmětů) - praktická zkouška
 
d) Zkouška z českého jazyka a literatury konaná formou písemné práce a ústní zkoušky a zkouška z cizího jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkoušky, pokud si ji žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky.
 
 
Nepovinné zkoušky profilové části
 
a) Matematika - ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí
 
b) Stroje a zařízení / Technická mechanika (soubor dvou obsahově příbuzných předmětů) – praktická zkouška


Podrobné informace k profilovým zkouškám
písemná práce z ČJ
 
-          konkrétní délka trvání: 150 minut
 
-          konkrétní rozsah práce: alespoň 250 slov
 
-          počet zadání, z nichž budou moci žáci vybírat: 4
 
-          povolené pomůcky:slovník českého pravopisu
 
 
písemná práce z CZJ
 
-          konkrétní délka trvání: 90 minut
 
-          konkrétní rozsah textu - alespoň 200 slov
 
-          počet zadání, z nichž budou moci žáci vybírat: 2
 
-          povolené pomůcky:cizojazyčný slovník
 
praktická zkouška
 
-        konkrétní délka trvání: jeden den, nejdéle 420 minut
 
-          počet zadání, z nichž budou moci žáci vybírat: 1
 
-          povolené pomůcky: Strojnické tabulky, kalkulačka, rýsovací potřeby

 

 
Kritéria pro sestavení seznamu literárních děl žáka:
 
žák vybírá ze školního seznamu 20 literárních děl podle následujícího klíče:
 
-          česká nebo světová literatura vzniklá do konce 18. století – nejméně 2 literární díla
 
-          česká nebo světová literatura vzniklá do konce 19. Století – nejméně 3 literární díla
 
-          světová literatura vzniklá ve 20. a 21. století – 4 literární díla
 
-          česká literatura vzniklá ve 20. a 21. století – 5 literárních děl
 
-          minimálně dvěma tituly musí být v seznamu zastoupena próza, dvěma poezie a dvěma drama
 
-          v seznamu se mohou objevit maximálně dvě díla od jednoho autora

 
Způsob vytváření textu u písemných prací a praktické zkoušky u intaktních žáků: písemné práce i praktickou zkoušku budou psát žáci rukou.
 
Délka přípravy na ústní profilovou zkoušku: u všech zkoušek bude doba přípravy 15 minut.
 
 
Témata zkoušek:

Anglický jazyk - ústní profilová zkouška

1. Introduction – Me and My Family
2. Introduction – Me and My Best Friend
3. My Daily Programme,Household Chores
4. My Hobbies and Free Time
5. My House or Flat, My Room
6. My Hometown
7. The Town I Study in
8. The School I Study in
9. System of Education in the Czech Republic and Great Britain
10. My Future Career, Jobs in My Family
11. Travelling , Means of Transport
12. Shopping and Services
13. Mass Media
14. Cultural Life
15. Sports and Games in the CR and in My Life
16. Food, Eating Habits, Healthy Eating
17. Health Problems and Visiting of the Doctor
18. The Czech Republic
19. Prague
20. London

Německý jazyk - ústní profilová zkouška

 1. Alltagsleben
 2. Ich und meine Familie
 3. Ich und meine Freunde
 4. Verkehrsmittel
 5. Wohnen auf dem Lande und in der Stadt
 6. Freizeit - verschiedene Sommer- und Winteraktivitäten
 7. Einkaufen
 8. Essen und Trinken
 9. Ferien und Abendteuer
 10. Gesundheit
 11. Haushalt
 12. Reisen und Urlaub
 13. Sport
 14. Arbeit
 15. Ausbildung
 16. Dienstleistungen
 17. Gesellschaft
 18. Die Tschechische Republik
 19. Unsere Hauptstadt - Prag
 20. Die deutschsprachigen Länder
 
Technologie
 
1. Základy metalografie
 
2. Technické železo
 
3. Slitiny železa a uhlíku
 
4. Slitiny železa a uhlíku
 
5. Tepelné zpracování ocelí
 
6. Chemicko–tepelné zpracování
 
7. Neželezné kovy a jejich slitiny
 
8. Prášková metalurgie
 
9. Zkoušky technického materiálu
 
10. Zkoušky technického materiálu
 
11. Lícování
 
12. Slévárenství
 
13. Tváření kovů za tepla
 
14. Tváření kovů za tepla
 
15. Tváření kovů za studena
 
16. Povrchové úpravy
 
17. Dělení materiálu, ruční obrábění materiálu
 
18. Strojní obrábění
 
19. Svařování
 
20. Pájení, lepení
 
 
Stroje a zařízení /Technická mechanika
 
1. Výslednice sil a její určení
 
2. Moment síly, moment dvojce sil
 
3. Nosník na dvou podporách
 
4. Určování těžiště složených ploch a čar
 
5. Smykové tření, čepové tření
 
6. Vláknové tření, odpor při valení, odpor při pohybu vozidla
 
7. Potenciální a kinetická energie, zákon zachování energie
 
8. Tah, tlak
 
9. Smyk – střih, otlačení
 
10. Krut  
 
11. Ohyb
 
12. Jeřáby
 
13. Dopravníky
 
14. Čerpadla
 
15. Kompresory
 
16. Turbíny
 
17. Elektrárny
 
18. Technická úprava prostředí
 
19.  Stroje pro úpravu a zpracování surovin
 
20. Zařízení pro strojírenskou výrobu
Technické kreslení / Technická mechanika
 
Návrh pojistné spojky se střižnými kolíky.

Matematika
 
1. Rovnice s parametrem, Pravděpodobnost
 
2. Geometrická zobrazení v rovině, Aritmetická posloupnost
 
3. Exponenciální a logaritmická funkce, Objem a povrch těles
 
4. Analytická geometrie – vzáj. poloha přímky a roviny / dvou přímek v prostoru, Číselné obory
 
5. Řešení kvadratických rovnic v množině komplexních čísel, Limita posloupnosti
 
6. Lineární rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, Nekonečná řada
 
7. Faktoriál, permutace, Goniometrické funkce na jednotkové kružnici
 
8. Analytická geometrie – vzájemná poloha dvou rovin, Mocniny s celočíselným mocnitelem
 
9. Řešení pravoúhlého trojúhelníku, Iracionální rovnice
 
10. Řešení obecného trojúhelníku, Funkce s absolutní hodnotou
 
11. Variace, Analytická geometrie – kružnice
 
12. Binomická věta, Analytická geometrie – přímka v rovině
 
13. Geometrická posloupnost, Exponenciální rovnice
 
14. Kvadratické nerovnice, Analytická geometrie – vzájemná poloha přímek v rovině
 
15. Kvadratická funkce, Lomené výrazy
 
16. Vektory, Goniometrické rovnice
 
17. Analytická geometrie – hyperbola, Početní operace s komplexními čísly
 
18. Lineární lomená funkce, Rovnice a nerovnice s neznámou ve jmenovateli
 
19. Analytická geometrie – parabola, Vztahy mezi goniometrickými funkcemi
 
20. Analytická geometrie – elipsa, Binomické rovnice
 
21. Analytická geometrie – rovina, Mocniny s racionálním exponentem
 
22. Lineární funkce, Soustavy n rovnic o n neznámých
 
23. Mocninné funkce, Logaritmické rovnice
 
24. Goniometrický tvar komplexního čísla. Moivreova věta, Kombinace
 
25. Obvody a obsahy rovinných útvarů, Kombinační čísla

 
Stroje a zařízení / Technická mechanika
 
Návrh převodovky s ozubenými koly. 
Další informace najdete na https://maturita.cermat.cz
 
Návrat na obsah