Přijímací řízení - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Přijímací řízení

Výsledky prvního kola přijímacího řízení


obor Mechanik opravář motorových vozidel


obor Opravář zemědělských strojů


obor Zahradník


obro Provozní technikaRozhodnutí o přijetí ke studiu 1. ročníku ve školním roce 2021/2022 se nezasílá. Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům nebo uchazečům zasláno poštou.

o

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení


Ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135, v souladu s vyhláškou č. 373/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 do prvních ročníků oborů vzdělávání: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - denní forma vzdělávání, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů - denní forma vzdělávání, 41-52-H/01 Zahradník - denní forma vzdělávání, 23-43-L/51 Provozní technika - denní forma vzdělávání.

 
Vážení rodiče a přijatí žáci,
 
vzhledem k aktuální situaci související s COVID – 19 se informativní schůzka s budoucími žáky 1. ročníků nebude konat.
 
Všechny záležitosti týkající se studia se budeme snažit s Vámi řešit distančně prostřednictvím e-mailu nebo poštou. Mimo jiné předpokládáme, že tím ušetříte drahocenný čas. Pokud to nepůjde, je možné je řešit i osobně se zachováním aktuálních bezpečnostních opatření.
 
V následujícím textu najdete souhrnné informace. Je toho hodně a je to celkem náročné, proto jsou jednotlivé informace očíslované – doporučujeme postupně vyřešit všechny body, které se Vás týkají. Pokud by bylo cokoliv nejasné, volejte v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod. tel. 313 285 811, nebo pište na e-mail: info@souzns.cz.
 
Děkujeme za spolupráci.

 
1. Informace o přijímacím řízení
  
Výsledky přijímacího řízení najdete výše. Zápisový lístek je nutné na naši školu odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (vz Poučení níže). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole.
 
2. Dotazník + informovaný souhlas
 
  dotazník si můžete si stáhnout zde(dotaznik.doc)
 
  informovaný souhlas pro nezletilé žáky zde (infonz.doc) a zde(infozz.doc) pro zletilé žáky
 
Prosíme o vyplnění a zaslání. Především upozorňujeme na vyplnění cizího jazyka, který chce žák studovat (anglický nebo německý jazyk) a případně doplnění s jakými spolužáky chtějí nebo nechtějí být ve třídě (nebo při společném dojíždění s žáky z jiných tříd, ročníků připsat o kterého žáka a z jaké třídy se jedná). Důležité je také napsat správné míry oblečení a obuvi, abychom je mohli do začátku školního roku pro Vás zajistit.
 
3.  Přihláška na Domov mládeže (DM)
 
    můžete si stáhnout zde (dm.doc)
 
    - žáci jsou automaticky přijati na DM, pokud nebudeme volat
 
   - příjezd žáků na DM možný již v úterý 31. 8. od 18,00 hodin
 
4.  Přihláška ke stravování
 
     informace a přihlášku si můžete stáhnout zde (stravovani.doc) a zde (stravprihl.doc)
 
    - doporučujeme zaplatit zálohu na stravování + příspěvek Kč 500,- do Spolku rodičů SOU Nové Strašecí  již v srpnu od 23. 8. do 31. 8. od 7.00 do 14.00 hodin, vyhnete se frontám
 
    - v tomto termínu lze také vystavit potvrzení o studiu

5.  Potřeby ke studiu
 
Šetříme finanční prostředky rodičů a proto žáci dostanou zdarma pracovní oblečení a obuv a nemusí si kupovat a shánět učebnice jako na jiných školách.  Potřebují ale základní pomůcky do školy na teoretické vyučování a základní nářadí na odborný výcvik. Nářadí žákům zůstává a mohou jej využít po vyučení ve své praxi.
 
Potřeby pro teoretické vyučování a informace o organizaci studia si můžete stáhnout zde (organizace.doc)
 
Pro odborný výcvik Automechaniků a Opravářů zemědělských strojů- ke stažení zde (ov.doc)
 
Pro odborný výcvik Zahradníků - ke stažení zde (ovz.doc)
 
Zájemci mohou využít služeb dvou firem, se kterými dlouhodobě spolupracujeme:
 
Železářství Soukup, Komenského nám. 107, Nové Strašecí
 
 
telefon: 313 572 118, 603 856 479
 
Pracovní oděvy Vyskočil
 
Havlíčkova 98, Nové Strašecí 271 01
 
 
telefon: 313 574 246

 
6.  Organizace 1. září 2021 (středa)
 
·        v 8.00 hod. nástup na jídelně (není třeba přítomnost rodičů)
 
·        slavnostní zahájení
 
·        příslušní učitelé + učitelé OV si odvedou své třídy a skupiny – informují  o organizaci v příštích dnech
 
·        odchod domů + na DM (kolem 9.00 hod.)
 
·        vše ostatní (sešity atd.) až od 2. 9. 2021
 
7.  V prvním týdnu teoretické výuky pravděpodobně proběhne adaptační kurz – šetříme peníze rodičů,  proběhne v areálu školy, bez finančních nároků.
 
8.  Elektronická žákovská knížka je základní komunikační nástroj s rodiči. Žákům budou  přidělena přístupová práva, díky nim mohou rodiče kontrolovat výuku,  známky, absenci atd.  
 
9.   Elektronické učebnice – pro téměř všechny předměty máme zpracovány, žáci je mohou využívat. Jejich využití není jen při současné pandemii, ale i při např. běžné absenci žáků.
 
10.   Systém omlouvání absencí je stanoven školním řádem – ke stažení zde (skrad.pdf)
 
11.   Posudky PPP- koho se týká, předat, prosím, výchovné poradkyni začátkem září.
 

Jak nám můžete vyplněné dokumenty poslat:
 
1)    Českou poštou na adresu: SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135, 271 01 Nové Strašecí
 
2)    e-mailem na info@souzns.cz (tak bohužel nejde zaslat originál zápisového lístku)
 
3)    předat osobně na vrátnici SOU Nové Strašecí (víceméně 24 hodin denně, ovšem může se stát, že třeba v daný moment bude vrátný na obchůzce, pak je třeba chvíli počkat nebo ho kontaktovat na telefonu uvedeném u vrátnice)
 
Všechny dokumenty jsou ve formátu doc – MS Word. V případě, že MS Word nemáte, můžete použít konverzi souborů na www.zamzar.com

Omlouváme se za případné komplikace, způsobené aktuální situací. Na druhou stranu věříme, že pro řadu z vás bude tento postup schůdnější.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do prvních ročníků pro školní rok 2021/2022

kód oboru

název oboru

forma studia

počet otevíraných tříd

počet přijímaných uchazečů

23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel (dříve Automechanik)

denní

1

30

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

denní

3

90

41-52-H/01

Zahradník

denní

1

12

23-43-L/51

Provozní technika

denní

1

30

Termín pro podání přihlášek do 1. kola je do 1. 3. 2021. Přihlášky je možné zasílat poštou nebo donést osobně do sekretariátu školy v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hod.
Přihlášky spolu s výpisem známek mohou uchazeči získat na základní škole, kterou navštěvují, nebo si mohou přihlášku stáhnout z www stránek naší školy a přinést originály vysvědčení posledních dvou ročníků ZŠ, abychom je mohli ověřit.
Podmínkou přijetí do učebních oborů je zdravotní způsobilost ke vzdělávání (potvrzuje lékař na přihlášce ke studiu).
Rozhodnutí o nekonání přijímací zkoušky pro obor 23-43-L/51 Provozní technika denní studium
 
 
Protože počet přijatých přihlášek na obor 23-43-L/51 je nižší než vyhlášený předpokládaný počet přijímaných uchazečů,   rozhodl jsem v souladu s Opatřením  obecné povahy, č.j.: MSMT-43073/2020-3 o nekonání přijímací zkoušky pro obor 23-43-L/51 Provozní technika denní studium.
 
V Novém Strašecí 2. 3. 2021
Ing. Bc. Jan Nechutný
ředitel SOU Nové Strašecí

 

Termín konání přijímacích zkoušek do oboru Provozní technika.

Jednotné přijímací zkoušky se konají dne 14. 4. 2021 od 8:00 hod. v budově školy SOU Nové Strašecí.
Náhradní termín je 15. 4. 2021.
V Novém Strašecí dne 15. 1. 2021
Ing. Bc. Jan Nechutný
ředitel školy

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také požaduje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§60a odst.6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§60a odst.7 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění).


17. března 2021

Ing. Bc. Jan Nechutný
ředitel SOU Nové Strašecí...

Návrat na obsah