Žádosti a stížnosti - SOU Nové Strašecí

Přejít na obsah

Žádosti a stížnosti

Vyřizování stížností

Postup při vyřizování stížnosti vychází ze správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění). Stížnost lze podat řediteli školy nebo jeho  zástupcům v každý pracovní den v době od 7.00 do 14.30 hodin.  Registrace osobně podaných stížností se provádí v kanceláři  sekretariátu školy. Stížnost lze podat rovněž poštou.

Vyřizování žádostí o poskytování informací  

   Postup při vyřizování žádosti o poskytování informací vychází  ze zákona č. 106/1999 Sb v platném znění. Žádost o poskytnutí informace se  podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím  telekomunikačního zařízení. Žádost je podána dnem, kdy ji  obdržela škola. Z podání musí být zřejmé, komu je určeno a kdo  jej činí. Škola posoudí obsah žádosti a v případě, že je žádost  nesrozumitelná nebo nejasná, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů  od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neučiní-li tak žadatel  do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti. V případě, že  požadované informace se nevztahují k působnosti školy, je  žádost odložena a tato odůvodněná skutečnost sdělena do tří dnů žadateli. Škola poskytne požadovanou informaci ve lhůtě do 15  dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně,   nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořízení kopií. Lhůtu pro  poskytnutí lze ze závažných důvodů prodloužit nejvýše o 10 dnů.  O postupu při poskytování informace se pořídí záznam. Pokud škola žádosti z části nebo zcela nevyhoví, vydá o tom  ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které zašle do  vlastních rukou žadatele. Výjimku tvoří případy, kdy je žádost  z výše uvedených důvodů odložena.

Sazebník úhrad za poskytování informací

    
Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), tento sazebník úhrad za poskytování informací (dále jen „sazebník“):

1. Pořízení kopií a tisků

a) černobílé kopírování na kopírovacích strojích
formát A4 jednostranný:           1,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný:           2,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný:           2,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný:           3,00 Kč/A3
b) černobílý tisk na tiskárnách PC
formát A4 jednostranný:          2,00 Kč/A4
formát A4 oboustranný:           3,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný:          3,00 Kč/A3
formát A3 oboustranný:           5,00 Kč/A3

úhrada za barevné kopírování a tisk tvoří 4násobek ceny za černobílé kopírování a tisk

c) skenování
formát A4 jednostranný:           1,00 Kč/A4
formát A3 jednostranný:           2,00 Kč/A4

2. Opatření technických nosičů dat
1 ks CD-R (bez obalu):           7,00 Kč
1 ks DVD-R (bez obalu):         7,00 Kč

3. Odeslání informací žadateli
Náklady na poštovní služby:
a) listovní zásilky na dobírku/doporučené  - podle platných tarifů České pošty, s.p.
b) balíkové zásilky na dobírku/doporučené - podle platných tarifů České pošty, s.p.
c) jiné - podle platných tarifů České pošty, s.p.

4. Mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním zaměstnancem ve výši 240,00 Kč, která je odvozena od celkových skutečných platových nákladů.

5. Celková výše úhrady
Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
Informace budou předány po zaplacení vykalkulovaných nákladů.


Veřejně přístupné informace dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění.

Návrat na obsah